ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie dot. artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej. Zamówienie częściowe dot. 16 artykułów po jednym w każdym województwie, w ramach projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.  

Opis przedmiotu zamówienia:

Działanie związane z upowszechnianiem modelu  na terenie 16 województw (każdorazowo odrębna oferta i zamówienie)– wybranie najciekawszej oferty kampanii prasowej. Ocenie poddana zostanie najkorzystniejsza cena w oparciu o rozeznanie rynku, dlatego też jej wysokość będzie miała znaczny wpływ na wybór oferty.

Przedstawiona oferta będzie podlegać także kryteriom oceny technicznej / tj. zapewnienie przygotowania czytelnych ogłoszeń –wielkość: moduł i jego wielokrotność zależnie od siatki modułowej i typu prasy; grubość drukowanej linii, w celu zapewnienia czytelności drobnych elementów dot. logotypów Unii Europejskiej; innych propozycji mogących mieć znaczenie przy ocenie oferty/ tytuł dodatku/rubryki

Oferta musi spełniać kryteria, tj:

  • przygotowanie wizualizacji i oznaczenia ogłoszenia zgodnie z dokumentem: „Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
  • prosty i skuteczny przekaz dla zainteresowanych NGO, JST, IRR, pracodawców, związków pracodawców.

Termin składania ofert: 26.11.2012, , nie później niż 10 dni od zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Szczegóły w zapytanie_OFERTA_15112012

 

Uprzejmie informujemy, że na kampanię prasową wyłoniona została oferta złożona przez AGORA S.A.

Wróć