25.10.2011

25.10.2011
VIII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej - akceptacja strategii PROGRESSUS. Fragment protokołu: „Prezentowana przez Wnioskodawcę Strategia w opinii oceniających jest poprawna. Dla przejrzystości weryfikacji wskaźników, członkowie Komisji uznali, iż należy dokonać korekty katalogu wskaźników wykorzystując metodykę PCM oraz przyporządkować odpowiednie wskaźniki do celu głównego i celów szczegółowych dla każdego z osobna. Korekta ta nie wymaga ponownego złożenia strategii, a jedynie uaktualnienia wskaźników we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu”.

Wróć